MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:00 – 10:00English StorytimeEnglish StorytimeEnglish Storytime
10:30 – 11:30German StorytimeGerman StorytimeGerman Storytime
13:30 – 15:30German Through PlayEnglish Through PlayEnglish Reading and Writing Year 1English Through PlayGerman Through Play
16:00 – 18:00English Reading and Writing Year 4English Reading and Writing Year 3English Reading and Writing Year 2German Reading and Writing Year 1

Maths Year 2
German Reading and Writing Year 2

Maths Year 1