2022/23

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:30 – 11:30English Through Play
13:30 – 15:30German Through PlayEnglish Through PlayEnglish Reading and Writing Year 1English Through Play
15:45 – 17:45English Reading and Writing Year 1English Reading and Writing Year 2

2023/24

MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
9:30 – 11:30German Through PlayEnglish Through PlayEnglish Through PlayGerman Through Play
13:30 – 15:30English Reading and Writing Year 1 (B)

English Reading and Writing Year 1 (C)

English Through Play
English Reading and Writing Year 1 (A)

English Reading and Writing Year 2 (A)

German Through Play
15:45 – 17:45English Reading and Writing Year 2 (B)

English Reading and Writing Year 2 (C)
English Reading and Writing Year 3 (B)

English Reading and Writing Year 3 (C)
English Reading and Writing Year 3 (A)

English Reading and Writing Year 4 (A)
English Reading and Writing Year 4 (B)

English Reading and Writing Year 4 (C)